TSZM- Szegregátumban élők számára szolg,-ok 2.rész

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Borsod-Abaúj-Zemplén »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Takarítási szolgáltatás a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ részére

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Békés »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Belvízrendezési program megvalósítása Kondoroson

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Békés »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Ajándéktárgy beszerzés

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Borsod-Abaúj-Zemplén »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Er.táj. - Kerékpárút kivitelezés

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Somogy »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 15735612202 Postai cím: Széchenyi tér 1. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7621 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor Telefon: +36 308161441 E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu Fax: +36 72514810 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/ I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés] Egyéb: I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés Hivatkozási szám: EKR000034122021 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71300000-1 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés – Megyeri út fejlesztése” tárgyú projekt tervezése A pályázat célja a munkaerő mobilitás elősegítéséhez hozzájáruló közlekedésfejlesztés megvalósítására irányul az alábbiak szerint: A Megyeri úton az Expo Center és a Verseny utca közötti területen jellemzően ipari tevékenység zajlik, több üzemépület, raktárhelyiség, valamint szolgáltató található, melyek sok helyi lakos megélhetését biztosítják. A Megyeri út ezen szakasza munkába járás jelentős forgalmát bonyolítja le, az ipari területek belső megközelítését részben ez az út biztosítja. A meglévő út egyes szakaszainak műszaki állapota leromlott az út burkolata nagymértékben nyomvályús, vízelvezetése ezáltal nem megoldott, továbbá meglévő kerékpáros létesítmény hiánya ellenére jelentős kerékpárforgalom bonyolódik a fejlesztési területen. Az átnézeti helyszínrajz szerint a meglévő út leromlott állapotú szakaszai megújulnak, a meglévő közúti csomópontok fejlesztésével az út forgalomáteresztő képessége javul, miközben Pécs Kertváros nyugati részén megvalósult projektekben épült kerékpárutak szakadásmentesen kapcsolódnak a városi kerékpárút hálózatba. Tárgyi pályázat támogatói döntésében előírtak szerint a létesítmény szakadásmentes kapcsolódása szükséges a meglévő, vagy létesülő kerékpáros hálózati elemekhez. Tervező feladata a fenti projekt leírásnak megfelelő építési engedélyezési terv és az építési (kivitelezési) terv elkészítése. Nyomvonal: Tervező feladata a javasolt nyomvonal megtervezése az alábbiak szerint: - A projekt keretében csatlakozva a Nagy I. út fejlesztése, illetve a Füzes dűlő és Ny-i ipari út összekötése projektben épülő kerékpárúthoz kerékpáros csomóponti átvezetés tervezése szükséges a Megyeri út Expo Center csomópontjában. - Ezt követően a Megyeri út nyugati oldalán kerékpáros létesítmény tervezése szükséges az iparvasútig. Ezen szakaszon biztonságos kerékpáros átvezetés kialakítása szükséges annak figyelembevétele mellett, hogy a projektben az iparvágányokat nem lehet felszámolni. - Az iparvasút keresztezését követően a Megyeri út mentén folytatódik a nyomvonal a Verseny u-i csomópontig. Ezen a szakaszon a legrosszabb az útburkolat állapota, így itt közúti fejlesztés lett előirányozva. - Ezt követően a kerékpáros vonalvezetés két ágra válik szét a következők szerint: 1) É-i irány: a Megyeri út mentén kerékpáros létesítmény kialakítása szükséges biztonságos csomóponti átvezetésekkel. Megyeri térnél csomóponti kapcsolat létesítése lett előirányozva a „TOP-6.4.1.” pályázati konstrukcióban tervezett „K-Ny közösségi közlekedési tengely fejlesztése” projekt kerékpáros nyomvonalához. Tervezés során vizsgálni szükséges a Megyeri úti vasúti átkelőn történő átvezetést, valamint a Mártírok útja és 6-os sz főút keresztezését, továbbá a kapcsolódási pontot „K-Ny” projekthez a Madách I. u. – Szigeti út csomópont környezetében. 2) K-i irány: a Verseny u-i csomóponton történő átvezetéssel párhuzamosan biztosítani szükséges a kerékpárosok tovább haladását a Verseny u-n K-i irányban. A létesítmény Verseny u-n/ vagy azzal párhuzamosan halad 600 m hosszon egészen a meglévő „Kertvárosi kerékpárút” Verseny u-i csomópontjáig, melyhez kapcsolódva biztosítottá válik a hálózati kapcsolat, mivel az már közvetlen összeköttetésben van a Siklósi úti labirintkorláttal, melynek északi ágán a megvalósult „Belváros Észak-déli közlekedési tengelyben” létesült kerékpárút érhető el, D-i ágán a 2021. tavaszán megvalósuló „Kertváros – Belváros kerékpárút”. Vállalt indikátorok: Útburkolat felújítása: 300 m Kerékpáros létesítményfejlesztés: 1.800 m Kapcsolódó tervezési feladatok: Nyertes Ajánlattevő generáltervezői feladatokat lát el. Ennek figyelembevétele mellett feladata és felelőssége a fejlesztéshez kapcsolódó valamennyi szaktervező altervezőként történő bevonása, a tervek Megrendelő által előírtak szerinti határidőre és minőségben történő leszállítása. Zöldterületi fejlesztések: Tervező feladata beruházás során felszámolt zödfelületek szakszerű és igényes pótlásának megterveztetése a létesítményhez illeszkedően. Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni: -253/1997.(XII.20.) Korm. rend az országos településrendezési és építési követelményekről -312/2012.(XI.8.) Korm. rend az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről -93/2012.(V. 10.) Korm. rend az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről -1988. évi I. tv a közúti közlekedésről -Hatályos útügyi műszaki előírások -„TOP-6.1.5-15 Felhívás” felhívási dokumentáció és általános útmutató II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 24750000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71240000-2 További tárgyak: 71245000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u.9. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalt indikátorok: Útburkolat felújítása: 300 m Kerékpáros létesítményfejlesztés: 1.800 m Tervező feladatai a tervkészítés során: -Tervezői javaslat és indoklás, továbbá eng-i és kiviteli terv szintű terv készítése az egyes szakaszok kerékpárforgalmi létesítményekről (kerékpársáv, kerékpárút, stb.) -Felmérés + geodézia, továbbá az utaknak az esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező feladata. -Ahol út-terv készítése szükséges, ott eng-i és kivitelezési dok. elkészítése az adott szakaszra, melynek tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal. -Szükséges megtervezni a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a kerékpárút teljes szakaszán a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű kiváltásokkal kapcsolatos tervek elkészítése. -Érintett közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások beszerzése. A közműszolgáltatókkal történő egyeztetések és a nyilatkozatok beszerzésének költsége Tervezőt terheli. Közműszolgáltatók által előírt kiváltások és/vagy védelembehelyezések tervezése Tervező feladata. -Közútkezelői hozzájárulás beszerzése. -Részletes árazott és árazatlan normagyűjtemény szerinti (TERC) költségvetés készítése excell és pdf formátumban. -„TOP-6.1.5-15 Felhívás” c. felhívási dokumentációban előírtak szerint az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; továbbá kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK3 tervzsűri által is véleményeztetni szükséges. -A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő felé. -Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén. -Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés. -Az út forgalmi méretezése alapján Tervező feladata és felelőssége a létesítmény szerkezeti és rétegrendi kialakításának tervezése szabvány szerinti élettartam és minőség garanciájával. Tervező feladata a projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése (jellemző útszakaszok, kereszteződések). Tervező feladata fentieken túl a projekt későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban. A tervezési díjnak a felhasználási jog szerzői jogi ellenértékét is tartalmaznia kell. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 M.2./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 40 2 Jótállás vállalt időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 II.2.9) További információ: Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2) Szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rend állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell az MK. 1. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Ha Ajánlattevő ezen dokumentumokat ajánlatában nem csatolja vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerint érvénytelen. IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 04574 / 2021 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/12 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: 28765310243 Postai cím: Halk Utca 2. C. ép. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1223 Ország: Magyarország E-mail: celirany@celirany.com Telefon: +36 702045415 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28765310243 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22603000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 24750000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közlekedési építmények tervezése, egyéb szakági tervezési feladatok V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Perfektum Építész Kft. Nemzeti azonosítószám: 26295464241 Postai cím: Perc Utca 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1036 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241 Hivatalos név: Ládonyi Mérnöki Kft. Nemzeti azonosítószám: 14579835202 Postai cím: Ungvár Utca 22. 1/2. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7623 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14579835202 Hivatalos név: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: 28765310243 Postai cím: Halk Utca 2. C. ép. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1223 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28765310243 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/07/19 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Megyeri út fejlesztése tervezés

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Baranya »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Nyomdai és járműdekorációs kivitelezési feladatok

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Erdei parkoló pontok (autós pihenők) tervezése

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021
Tájékoztató az eljárás eredményéről -Médiafigyelés

közbeszerzés dátuma: 21.07.2021

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

21JÚL2021

571-580 ; Összesen 699 kozbeszerzes