KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890 Postai cím: Városház Tér 8 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Angyalné dr. Soltész Kitti Telefon: +36 46512700 E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu Fax: +36 46347807 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.miskolc.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): https://www.miskolc.hu/ I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Diósgyőr vk integrált rehab. Blaha L.” Hivatkozási szám: EKR000364432020 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgya: Építési beruházás: „Diósgyőr vk integrált rehab. Blaha L.” Nagy Lajos király útja és a Blaha L. u. közötti zöld terület kialakítása II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll nem II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 29920693 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Diósgyőr vk integrált rehab. Blaha L. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45200000-9 További tárgyak: 45112710-5 43325000-7 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Nagy Lajos király útja és a Blaha L. u. közötti zöld terület kialakítása (hrsz.: 32487) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tájépítészeti műszaki leírás A projekt elsődleges célja, a zöldfelületek növelése, a minél nagyobb számú növénykiültetésre való törekvéssel lett tervezve a növényállomány a megtartott fák, sövény, az építészeti térfal és a táji látvány figyelembe vételével. A cél elérése, többszintes növénytelepítéssel, és olyan fajok alkalmazásával tervezett a területen, hogy fa-, cserje, és aljnövényzet szinten jelentős nagyságú lombtömeg fejlődjön a jellemző növényföldrajzi flóravidéken honos, várostűrő és gazdag kertesztétikai élményt nyújtó fajok kiválasztásával. Elvárás, hogy a térszint alá tervezett közművek kivitelezése előtt kötelező figyelembe venni a tervezett és meglévő fák helyét, az ültetési gödrök méretét! A kapcsolódó, de időben hamarabb elkészülő projektek Blaha Lujza teret érintő közmű kivitelezések bontási munkáinak szervezését - (erősáram, gyengeáram, gáz, víziközmű) - a zöldterület építési munkáit megelőzően kell elvégezni! Mennyiségi kimutatás: Bontás:  fakivágás: 1db  sövény bontása: 20 m  gyepnyesés: 1839 m2  zöldterület bontása 524 m2  kitermelt föld területen tartása: 236 m3 Építési munkák: Szegélyek 1. Semmelrock kerti beton szegély 100x20x5cm: 447 m 2. Gyepszegély: 97 m 3. Bazalt kiskockakő szegélynek 44 m Burkolatok 1. Bazalt kiskockakő 10x10x10cm méretben: 72 m2 2. Stabilizer burkolat: 378 m2 3. Ütéscsillapító fakéreg burkolat: 70m2, 35 m3 4. Blokklépcső: 3,6 m2, 12 m Berendezések 1. Telifa pergolasor 1,80m oszloptávolság: 22 fm 2. Faoszlop, egyedi szoboralkotás: 1garn. 3. Támlás kerti pad(Városszépítő utcabútor): 9 db 4. Kerti szék(Városszépítő utcabútor): 9 db 5. Ivókút (Ilonamalom javasolt): 1 garn. 6. Irányító oszlop táblákkal (Városszépítő utcabútor): 1db 7. Játszókerti tájékoztató tábla: 1 garn. 8. Hulladékgyűjtő („Városszépítő utcabútor”): 5 db 9. Kerékpártámasz: 6db 10. Játszóeszközök (Ilonamalom): 6 garn. - körforgó:1db - ollólábas hinta: 1db - pókháló mászóka:1db - rugós állatfigura:1db - billegő:1db - rugós kacsa:1db Zöldfelületek 1. Finom tereprendezés: 1315 m2 2. Föld behozatal: 27 m3 3. Új gyepfelület, gyepszőnyeg: 1010 m2 4. Évelő virágágyás: 77 m2 középmagas évelők: 1223 db 5. Gödörásás: - cserjék 0,4x0,4x0,4m: 859 db - fák- fenyők 1,0x1,0x1,0m: 10 db 6. Növényültetés: - cserjék 859 db - fák-fenyők 10 db - évelők 1223 db Tereprendezés és vízellátás A Blaha Lujza úti D110 ivóvízvezetékről leágazó D 25 KPE bekötésre tolózáraknában vízfogyasztásmérő hely kialakításával tervezett ivókút létesítése történik, az aknában locsolócsap leágazással, terepszint alatti locsolócsap szerelvénnyel. Kis- és középnyomású gázvezetékek kivitelezése – 6.projektelem A Miskolc, Diósgyőri Városközpont rehabilitációja építéssel érintett területeken lévő összes gázvezetéki munkát tartalmazza az elkészült engedélyezési és kiviteli terv, melyből csak a (Blaha utcai zöldfelületet érintő) 6. projektelem releváns ezen ajánlatkérő felhívásban. Tartalmában 4 db meglévő – családiházas lakóépülethez kapcsolódó - gázvezetéki csapszekrény komplett cseréje kivitelezendő a szakmailag szükséges egyéb munkálatokkal. MEGJEGYZÉS: Tárgyi létesítmény környezetében a Tokaji Ferenc utcai új közúti híd építése tervezett. Jelen tervben jelölésre kerültek azon sávok, ahol az új híd építéséhez kapcsolódóan elektromos és gyengeáram (távközlés) hálózat építési, kiváltási munkák fognak készülni. A kivitelezés első szakaszában, azon területeken lehet elvégezni a beruházást, melyek nem érintettek a Tokaji Ferenc utcai új közúti hídhoz kapcsolódó út és közművek kivitelezése során. A mellékelt H-2. számú helyszínrajzon ábrázolt területen csak a második ütemben, az új közúti híd kivitelezése közben és/vagy után javasolt a tervezett munkát befejezni (buszmegálló, sziréna, útpadka…). A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles tevékenység. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítési területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10 2 3.A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember közművek kivitelezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10 3 4.A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember zöldfelületek tereprendezésében és/vagy kialakításában szerzett többlet tapasztalata (hó)(legkedvezőbb mértéke: 36 hó) 10 Költség szempont – x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002. II.2.9) További információ: Az ajánlatok értékelési szempontja: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont Az 1. résszempont esetében: a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.; 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere. A 2-4. résszempontok esetében: a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere. IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Diósgyőr vk integrált rehab. Blaha L. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/14 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Fortrans 2000 Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13936626 Postai cím: Szeles Utca 46 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3526 Ország: Magyarország E-mail: lengyelcsaba01@gmail.com Telefon: +36 306485814 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11075064205 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 29920693 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Fortrans 2000 Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13936626 Postai cím: Szeles Utca 46 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3526 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11075064205 Hivatalos név: VITEXIS Kertészeti, Szolgáltató és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85273441 Postai cím: Balaton Utca 33 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3528 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13276072205 Hivatalos név: Mirror Clean Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30126851 Postai cím: Kossuth Lajos Utca 34. Város: Budajenő NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 2093 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22723156213 Hivatalos név: Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53141392 Postai cím: Arany János Utca 43 1234 Város: Nyékládháza NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 3433 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865150205 Hivatalos név: 4G-Tech Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49627433 Postai cím: Dessewffy Arisztid Utca 26 Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3529 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14037210205 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2020/05/27 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/09/17 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
TEE-Diósgyőr vk integrált rehab. Blaha L.

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Borsod-Abaúj-Zemplén »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Takarítási feladatok ellátása

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Tájékoztató az eljárás eredményéről - VÜF (1360)

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Gyor-Moson-Sopron »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
MOME részére kiegészítő bútorok beszerzése

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Bölcsőde létesítése Bölcskén

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Tolna »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Keretmegállapodás megkötése

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Szabolcs-Szatmár-Bereg »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Távhő vezeték bővítése és felújítása - eredmény

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Komárom-Esztergom »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Földgáz energia beszerzés

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Eredménytájékoztató - Orbányosfa VP szennyvíz

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Zala »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Ipari park beruházás

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Borsod-Abaúj-Zemplén »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Aszfaltburkolat helyreállítási munkák elvégzése

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Építési beruházás strandfürdő felújítása

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Szabolcs-Szatmár-Bereg »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Kátyúzás 2020.

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Szabolcs-Szatmár-Bereg »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Általános Iskola és tornaterem energetika TEE

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Borsod-Abaúj-Zemplén »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Buják egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Nógrád »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Inforex rendszer fejlesztése és támogatása.

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Pest »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Műfüves pálya építése

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Szabolcs-Szatmár-Bereg »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Épület rekonstrukció Püspökladány (TOP-2.1.2-15)

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Hajdú-Bihar »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020
Geotechnikai terv készítése

közbeszerzés dátuma: 18.09.2020

Magyarország » Szabolcs-Szatmár-Bereg »

Közbeszerzés dátuma

18SZE2020

521-540 ; Összesen 639 kozbeszerzes